vineri, 7 august 2009

Instructiuni de utilizare plita electrica BOSCH

Cuprins

Instructiuni de securitate......6

Instructiuni de securitate pentru acest aparat.....6

Cauzele avariilor.....7

Protectia mediului.....9

Evacuarea în mod ecologic.....9

Recomandãri pentru economisirea energiei.....10

Familiarizarea cu aparatul.....10

Panoul de comandã.....11

Plitele.....11

Indicatorul cãldurii reziduale.....12

Pornirea plitelor.....12

Pornirea si oprirea plitei.....13

Reglarea plitei.....14

Tabel de preparare.....15

Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii.....16

Pornirea dispozitivului electronic de asistentã a preparãrii.....16

Tabel pentru dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii.....16

Indicatii pentru dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii.....18

Sistemul de sigurantã împotriva accesului copiilor.....18

Pornirea si oprirea sistemului de sigurantã împotriva accesului copiilor.....18

Sistem automat de sigurantã împotriva accesului copiilor.....18

Temporizator.....19

O plitã trebuie sã se opreascã automat.....19

Temporizatorul automat.....20

Ceasul de bucãtãrie.....21

Limitarea automatã a duratei.....21

Setãrile de bazã.....22

Modificarea setãrilor de bazã.....23

Curãtarea si îngrijirea.....24

Placa vitroceramicã.....24

Rama plitei.....25

Remedierea defectiunilor.....25

Unitãtile de service abilitate.....26

5

Instructiuni de securitate

Vã rugãm sã cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare. Numai astfel puteti utiliza plita corect si în sigurantã.

Pãstrati bine manualul de utilizare si manualul de montare, precum si actele aparatului. În cazul în care înstrãinati aparatul, predati si aceste manuale.

Verificati aparatul dupã despachetare. Nu conectati aparatul în cazul în care acesta este avariat.

Instructiuni de securitate pentru acest aparat

Utilizarea în sigurantã

Acest aparat este conceput numai pentru utilizarea în gospodãrii private. Utilizati aparatul exclusive pentru pregãtirea mâncãrurilor. Nu lãsati aparatul nesupravegheat în timpul functionãrii.

Nu este permisã utilizarea aparatului de cãtre adulti si copii nesupravegheati

* în cazul în care acestia nu sunt capabili fizic sau psihic,
* sau în cazul în care acestora le lipsesc cunostintele sau experienta necesare operãrii corecte a aparatului.
* Ulei sau grãsimi supraîncãlzite Pericol de incendiu! Uleiul sau grãsimile supraîncãlzite se aprind foarte repede. Nu încingeti niciodatã nesupravegheat ulei sau grãsimi. În cazul în care uleiul sau grãsimea se aprind, nu le stingeti niciodatã cu apã. Înãbusiti flãcãrile cu un capac sau cu o farfurie. Opriti plita.
* Pericol de provocare a arsurilor! Nu atingeti niciodatã plitele fierbinti. Tineti copiii la distantã de plite.
* Pericol de incendiu! Nu depozitati niciodatã obiecte inflamabile pe plitã. Plite fierbinti

6* Pericol de incendiu! Nu depozitati niciodatã obiecte inflamabile sau butelii de spray în sertarul aflat sub plitã.
* Baze ale oalelor ude si plitele Pericol de vãtãmare! În cazul în care existã lichid între baza oalei si plitã se poate produce abur sub presiune. Datoritã aburului sub presiune, oala poate sã sarã. Pãstrati plita si baza oalei întotdeauna uscate.
* Pericol de electrocutare! În cazul în care placa vitroceramicã prezintã crãpãturi, ciobituri sau fisuri, deconectati siguranta de la tabloul de sigurante. Apelati la unitatea de service abilitatã.
* Pericol de provocare a arsurilor! Opriti plita dacã afisajul nu functioneazã. Apelati la unitatea de service abilitatã.
* Pericol de incendiu! În cazul în care plita se deconecteazã si apoi nu mai poate fi comandatã, aceasta poate fi pusã în functiune ulterior în mod neintentionat. Pentru a evita acest lucru, plita trebuie sã fie deconectatã de la reteaua de curent electric. Pentru aceasta, deconectati siguranta pentru aparat de la tabloul de sigurante. Apelati la unitatea de service abilitatã.
* Pericol de electrocutare! Reparatiile neautorizate sunt periculoase. Dacã aparatul este defect, deconectati siguranta de la panoul de sigurante. Apelati la unitatea de service abilitatã. Efectuarea reparatiilor si înlocuirea cablului de racord deteriorate sunt permise numai unui tehnician din unitatea de service abilitatã, instruit de firma noastrã.
* Ciobituri în placa vitroceramicã
* Plita încãlzeste, însã indicatorul nu functioneazã
* Plita se opreste singurã
* Reparatii neautorizate

Cauzele avariilor

* Bazele oalelor si tigãilor
* Bazele abrazive ale oalelor si tigãilor zgârie placa vitroceramicã.
* Evitati încãlzirea veselei goale. Se pot produce deteriorãri.

7

* Tigãi si oale fierbinti Nu asezati niciodatã tigãi si oale încinse pe panoul de comandã, pe panoul de afisaj sau cadru. Se pot produce deteriorãri.
* În cazul în care pe plitã cad obiecte dure si ascutite, se pot produce deteriorãri.
* Folia de aluminiu sau recipientele din mase plastice se topesc pe plitele fierbinti. Hârtia de patiserie nu este adecvatã pentru plita dumneavoastrã.

Mãsurã

Îndepãrtati imediat preparatele vãrsate cu o rãzuitoare pentru geamuri.

Utilizati numai produse de curãtat adecvate pentru placa vitroceramicã.

Nu utilizati plita ca suprafatã de lucru sau de depozitare.

Verificati vesela.

Utilizati numai produse de curãtat adecvate pentru placa vitroceramicã.

Ridicati oalele si tigãile când le deplasati pe plitã.

Îndepãrtati imediat preparatele vãrsate cu o rãzuitoare pentru geamuri.

* Obiecte dure si ascutite
* Folii si mase plastice
* Vedere de ansamblu
* Avarie
* Pete
* Cauzã
* Preparate vãrsate
* Produse de curãtare neadecvate
* Zgârieturi
* Sare, zahãr si nisip
* Bazele abrazive ale oalelor si tigãilor zgârie placa vitroceramicã
* Schimbãri de culoare
* Produse de curãtare neadecvate
* Frecare cu bazele oalelor (de ex. aluminiu)
* Defecte superficiale
* Zahãr, preparate cu continut ridicat de zahãr

8Protectia mediului

Evacuarea în mod ecologic

Despachetati aparatul si evacuati ambalajul în mod ecologic.

Acest aparat este marcat în conformitate cu directiva 2002/96/CE referitoare la aparatele

electrice si electronice uzate (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE).

Directiva oferã cadrul unei recuperãri si valorificãri a aparatelor uzate valabile pentru întreaga UE. )

Recomandãri pentru economisirea energiei

* Închideti întotdeauna oalele cu un capac potrivit. În cazul fierberii fãrã capac, aveti nevoie de patru ori mai multã energie.
* Utilizati oale si tigãi cu baze plane. Bazele deformate cresc consumul de energie.
* Diametrul bazei oalei sau tigãii trebuie sã corespundã dimensiunii plitei. Oalele prea mici pe plitã duc în mod special la pierderi de energie.
* Acordati atentie urmãtoarelor: Producãtorii de veselã indicã deseori diametrul superior al oalei.Acesta este de obicei mai mare decât diametrul bazei oalei.
* Pentru cantitãti mici utilizati o oalã micã. O oalã mare, umplutã putin, necesitã multã energie.
* Preparati cu apã putinã. Acest lucru economiseste energie. În cazul legumelor, vitaminele si sãrurile minerale se pãstreazã.
* Comutati la timp înapoi, pe o treaptã mai scãzutã de fierbere.

9

* Utilizati cãldura rezidualã a plitei. În cazul timpilor mai lungi de preparare, deconectati plita deja cu 5­10 minute înainte de finalul duratei de preparare.

Familiarizarea cu aparatul

Instructiunile de utilizare sunt valabile pentru diverse plite. La paginile 2 si 3 gãsiti un plan general al tipurilor cu datele dimensionale.

Panou de comandã pentru

* Zona pentru cratite
* Sistemul de sigurantã împotriva accesului copiilor

Afisaje pentru

* Plitã ‚
* Starea de functionare -Cãldura rezidualã

Panou de comandã pentru Întrerupãtorul general

Panourile de comandã pentru Reglarea treptei de fierbere

Panou de comandã pentru

* Activarea temporizatorului
* Reglarea temporizatorului

Panou de comandã pentru

* Plita cu douã cercuri
* Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii

Când apãsati simbolul, functia corespunzãtoare va fi activatã.

10Recomandãri

Setãrile rãmân neschimbate dacã apãsati mai multe panouri simultan. Astfel puteti sterge fãrã probleme preparatul vãrsat pe panoul de reglaj.

Pãstrati panourile de comandã întotdeauna uscate.

Umiditatea afecteazã functionarea.

Indicatorul cãldurii reziduale

Plita are un indicator de cãldurã rezidualã cu douã trepte pentru fiecare plitã.

În cazul în care pe afisaj apare •, plita este încã fierbinte. Puteti de ex. pãstra cald un preparat mic sau topi ciocolata. În cazul în care plita se rãceste în continuare, indicatia de pe afisaj se schimbã în œ.

Afisajul se stinge când plita s-a rãcit complet.

11Pornirea plitelor

În acest capitol veti afla cum sã porniti plitele. Veti gãsi în tabel trepte de fierbere si timpi de preparare pentru diverse preparate.

Pornirea si oprirea plitei

Puteti porni si opri plita cu ajutorul întrerupãtorului general.

* Pornire: Atingeti simbolul #. Afisajul de deasupra întrerupãtorului general se aprinde. Plita este gata de functionare.
* Oprire: Atingeti simbolul #, pânã când afisajul de deasupra întrerupãtorului general se stinge. Toate plitele sunt oprite. Indicatorul de cãldurã rezidualã rãmâne aprins pânã când plitele se rãcesc suficient.

Recomandare

Plita se deconecteazã automat când toate plitele sunt oprite timp de mai mult de 20 secunde.

12Reglarea plitei

Cu ajutorul simbolurilor + si - puteti regla treapta de fierbere doritã.

* Treapta de fierbere 1 = cea mai redusã putere
* Treapta de fierbere 9 = cea mai ridicatã putere

Fiecare treaptã de fierbere are o treaptã intermediarã. Aceasta este marcatã cu un punct.

Reglarea treptei de fierbere:

Plita trebuie sã fie pornitã.

1. Atingeti simbolul + sau -. Pe afisaj se aprinde indicatia ‹.

2. Pe durata urmãtoarelor 10 secunde atingeti simbolul + sau -.Se afiseazã setãrile de bazã. Simbolul + treapta de fierbere 9 Simbolul - treapta de fierbere 4

3. Modificarea treptei de fierbere: Atingeti simbolul + sau - pânã când apare treapta de fierbere doritã.

Oprirea plitei:

Atingeti simbolul + sau -, pânã când apare ‹.

Dupã aprox. 10 secunde, apare indicatorul de cãldurã rezidualã.

Controlul plitei se realizeazã prin pornirea si oprirea încãlzirii. Chiar si în cazul treptei celei mai înalte încãlzirea porneste si se opreste.

13

Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii

Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii încãlzeste cu putere maximã si apoi comutã singurã pe treapta de fierbere aleasã de dumneavoastrã.

Cât timp se încãlzeste plita depinde de treapta aleasã pentru fierberea îndelungatã.

Pornirea dispozitivului electronic de asistentã a preparãrii

Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii poate fi activat numai în primele 30 de secunde dupã pornirea plitei:

1. Reglati treapta de fierbere îndelungatã doritã pentru plitã.

2. Atingeti simbolul ‘.

Dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii este activat. Pe afisaj se aprind în mod alternativ ‘ si treapta de fierbere îndelungatã.

Dupã preparare, pe afisaj rãmâne aprinsã numai treapta de fierbere îndelungatã.

Tabel pentru dispozitivul electronic de asistentã a preparãrii

Indicatii pentru dispozitivul electronic de asistentã a preparãriiDispozitivul electronic de asistentã a preparãrii este conceput pentru o preparare cu putinã apã, care menajeazã substantele nutritive.

Pentru plitele mari, adãugati preparatului numai cca. 3 cesti de apã, iar pentru plitele mici, numai cca. 2 cesti de apã.

Acoperiti oala cu un capac.

Pentru alimentele care se preparã cu multã apã (de ex. fidea) dispozitivul electronic de asistentã nu este adecvat.

Sistemul de sigurantã împotriva accesului copiilor

Cu ajutorul sistemului de sigurantã împotriva accesului copiilor, împiedicati pornirea plitei de cãtre copii.

Pornirea si oprirea sistemului de sigurantã împotriva accesului copiilor

Plita trebuie sã fie opritã.

Pornire: Atingeti simbolul @ timp de aprox. 4 secunde. Simbolul @ se aprinde timp de 10 secunde. Plita este asiguratã.

Oprire: Atingeti simbolul @ timp de aprox. 4 secunde. Aparatul este deblocat.

Sistem automat de sigurantã împotriva accesului copiilor

Pornirea si oprirea

Cu aceastã functie, sistemul de sigurantã împotriva accesului copiilor este activat automat întotdeauna când opriti plita.

Puteti citi în capitolul Setãrile de bazã cum sã porniti sistemul automat de sigurantã împotriva accesului copiilor.

18Temporizator

Temporizatorul poate fi utilizat în douã moduri:

* plitã trebuie sã se opreascã automat.
* Ca ceas de bucãtãrie.
* plitã trebuie sã se opreascã automat

Reglarea duratei

Introduceti durata pentru plita doritã. Plita se opreste automat dupã durata reglatã.

1. Reglarea treptei de fierbere:

2. Atingeti simbolul 0. Indicatia x a plitei dorite se aprinde. Pe afisajul temporizatorului apare ‹‹. Pentru a selecta o altã plitã, atingeti simbolul 0 pânã când se aprinde indicatia x a plitei dorite.

3. Atingeti simbolul + sau -. Apare valoarea propusã.

* Simbolul +: 30 minute
* Simbolul -: 10 minute

4. Atingeti simbolul + sau - pânã când durata doritã apare pe afisajul temporizatorului.

Durata este cronometratã. În cazul în care ati setat o duratã pentru mai multe plite, puteti afisa fiecare duratã. Pentru aceasta, apãsati simbolul 0 pâna când se aprinde indicatia x a plitei dorite.

19La sfârsitul duratei

La expirarea duratei, plita se opreste. Pe afisajul plitelor se aprinde ‹. Indicatia x a plitei lumineazã cu intensitate. Se aude un semnal sonor. Pe afisajul temporizatorului se aprinde ‹‹ timp de 10 secunde.

Atingeti simbolul 0. Indicatiile se sting, iar semnalul sonor se opreste.

Apãsati simbolul 0 pânã când se aprinde indicatia doritã x. Modificati durata cu ajutorul simbolului + sau - sau aduceti o la ‹‹.

Puteti seta durate de pânã la 99 de minute.

Corectarea sau stergerea duratei

Recomandare

Temporizatorul automat

Cu aceastã functie puteti sã preselectati o duratã de preparare pentru toate plitele. Dupã fiecare pornire a unei plite se deruleazã apoi durata de preparare preselectatã. Plita se opreste automat dupã durata reglatã.

Cum porniti temporizatorul automat, aflati la capitolul Setãrile de bazã.

Recomandãri

Puteti sã modificati durata de preparare pentru o plitã sau sã dezactivati temporizatorul automat pentru plitã:

Apãsati simbolul 0 pânã când se aprinde indicatia doritã x. Modificati durata cu ajutorul simbolului + sau - sau aduceti-o la ‹‹.

20

Ceasul de bucãtãrie

Efectuarea reglãrii

Cu ajutorul ceasului de bucãtãrie puteti regla durate de timp de pânã la 99 de minute. Acesta este independent de toate celelalte reglaje.

1. Atingeti simbolul 0 pânã când indicatia ceasului de bucãtãrie S se aprinde. Pe afisajul

temporizatorului apare ‹‹.

2. Atingeti simbolul + sau -. Apare valoarea propusã.

* Simbolul +: 10 minute
* Simbolul -: 05 minute.

3. Reglati durata de timp cu ajutorul simbolului + sau -.

Dupã câteva secunde, decrementarea duratei porneste.

La sfârsitul duratei se aude un semnal sonor. Pe afisajul temporizatorului apare ‹‹. Afisajul S pentru ceasul de bucãtãrie lumineazã cu intensitate. Dupã 10 secunde, afisajul se stinge.

Atingeti simbolul 0 pânã când indicatia ceasului de bucãtãrie S se aprinde.

Reglati durata de timp cu ajutorul simbolului + sau -.

Corectarea duratei

Limitarea automatã a duratei

În cazul în care o plitã este în functiune un timp îndelungat, se activeazã limitarea automatã a duratei.

Încãlzirea plitei se întrerupe. Pe afisajul plitelor se aprind în mod alternativ F si 8.

Dacã atingeti un panou de comandã, afisajul se stinge. Puteti efectua reglarea din nou.

În cazul în care limitarea duratei este activã, aceasta se adapteazã treptei de fierbere reglate (între 1 orã si 10 ore).

21

Modificarea setãrilor de bazã

Plita trebuie sã fie opritã.

1. Porniti plita.

2. Pe durata urmãtoarelor 10 secunde atingeti simbolul Ñ timp de 4 secunde.

Pe afisajul stâng apar È si 1 alternativ, pe afisajul drept apare 0.

3. Atingeti simbolul Ñ pânã când indicatia doritã apare pe afisajul stâng.

4. Atingeti simbolul - sau + pânã când indicatia doritã apare pe afisaj.

5. Atingeti simbolul Ñ timp de 4 secunde.

Setarea este activatã.

Oprire

Pentru pãrãsirea setãrii de bazã, opriti plita de la întrerupãtorul general si reglati din nou.

23

Curãtarea si îngrijirea

Indicatiile din acest capitol vã vor ajuta la curãtarea plitei dvs.

Puteti obtine substantele adecvate pentru curãtare si îngrijire de la serviciul nostru pentru clienti sau prin e­Shop.

Placa vitroceramicã

Curãtare

Curãtati plita dupã fiecare utilizare. Astfel, resturile de la gãtit nu se lipesc.

Curãtati plita abia dupã ce aceasta s-a rãcit suficient.

Utilizati numai produse de curãtat adecvate pentru placa vitroceramicã. Acordati atentie indicatiilor de curãtare de pe ambalaj.

Nu utilizati niciodatã:

* detergent de vase pentru spãlare manualã nediluat
* solutie de curãtat pentru masina de spãlat vase
* produse de curãtare abrasive
* produse de curãtare agresive precum spray de cuptoare sau produse pentru îndepãrtarea petelor
* bureti care zgârie
* aparate de curãtat cu jet sub presiune sau cu jet de abur

Rãzuitoare pentru geamuri

Cel mai bine înlãturati murdãria întãritã cu o rãzuitoare pentru geamuri:

1. Îndepãrtati carcasa de protectie a rãzuitoarei pentru geamuri.

242. Curãtati suprafata vitroceramicã cu lama rãzuitoarei.

Nu curãtati suprafata vitroceramicã cu carcasa rãzuitoarei pentru geamuri. Suprafata plãcii vitroceramice se poate zgâria.

Întretinerea

Lama este foarte ascutitã. Pericol de rãnire prin tãiere. Asigurati lama atunci când nu este folositã.

Înlocuiti imediat lamele deteriorate.

Întretineti plita cu un produs de protectie si întretinere pentru placa vitroceramicã. Acordati atentie recomandãrilor de curãtare de pe ambalaj.

Rama plitei

Pentru a evita deteriorarea ramelor plitelor, respectati urmãtoarele recomandãri:

* Utilizati numai solutie caldã de apã cu detergent.
* Nu utilizati produse agresive sau abrazive.
* Nu utilizati rãzuitoarea pentru geamuri.

Remedierea defectiunilor

În cazul în care apare o avarie, aceasta este datoratã deseori unui mic detaliu. Înainte de a

chema unitatea de service abilitatã, acordati atentie urmãtoarelor recomandãri.

Alimentarea cu curent electric Controlati siguranta de la tablou. Verificati cu ajutorul este întreruptã.altor aparate electrice dacã s-a produs o panã electricã. “ sePanoul de comandã esteUscati suprafata de comandã sau îndepãrtati obiectul. aprindeumed sau deasupra sa se aflã intermitent un obiect.

25

Deconectati aparatul prin intermediul sigurantei sau comutatorului de protectie de la tabloul de sigurante si reconectati-l dupã aprox. 30 de secunde. Chemati unitatea de service abilitatã, dacã indicatia reapare.

* Asteptati pânã când dispozitivul electronic s-a rãcit.
* Atingeti panoul de comandã al plitei.*
* Asteptati pânã când dispozitivul electronic s-a rãcit.
* Atingeti un panou de comandã oarecare.* ”ƒ

Dispozitivul electronic este supraîncãlzit si a deconectat plita corespunzãtoare.

Dispozitivul electronic este supraîncãlzit si a deconectat toate plitele.”… ”‰*

Plita a functionat un timp prea Puteti reporni plita imediat. îndelungat si s-a deconectat.

Nu asezati oale fierbinti lângã sau pe panoul de comandã.

Unitãtile de service abilitate

În cazul în care aparatul trebuie sã fie reparat, unitãtile noastre de service abilitate vã stau la dispozitie. Adresa si numãrul de telefon al celei mai apropiate unitãti de service abilitate pot fi gãsite în cartea de telefon. Unitãtile de service abilitate indicate aici vã pot de asemenea orienta cãtre unitatea de service din apropierea dumneavoastrã.

Numãrul E si numãrul FD

Când vã adresati unitãtii de service abilitate, vã rugãm sã indicati numãrul E si numãrul FD al aparatului. Puteti gãsi plãcuta de fabricã cu aceste numere în actele aparatului.

Tineti cont de faptul cã, în cazul unei erori de operare, verificarea de cãtre un tehnician din unitãtile service, chiar si în timpul perioadei de garantie, nu este gratuitã.

26